VI STARTER NYE MEDLEMMER OP FRA 7.5.22
OG DER ER PLADS TIL FLERE...

Vedtægter

§ 1 . Klubbens navn og hjemsted.

Stk. 1 Klubbens navn er ”Kajak-, vandsports- og kanoklubben GoPaddle, Aarhus”. Hjemsted er Aarhus Kommune. Klubben er stiftet den 16. oktober 2013. Klubbens binavne er ”Aarhus Watersports GoPaddle”, ”GoPaddle, Aarhus”, ”GoPaddle – Kayak, canoo & watersports, Aarhus”, ”GoPaddle”.

Stk. 2 Klubben er medlem af Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) samt DGI Østjylland og underlagt begge forbunds love og bestemmelser. I tilfælde af konflikt har DKF’s regelsæt forrang.

 

§ 2. Klubbens formål.

Stk.1 Klubbens formål er at tilbyde og fremme kajak-, kano og lignende vandsport og at være samlingssted for sportens udøvere, med særlig fokus på børn og unge. Udgangspunktet i GoPaddle er, at alle aktive medlemmer får en grunduddannelse inden for European Paddle Pass systemet.  Klubbens primære fokus er olympiske bådtyper i kano og kajak.

Klubben ønsker, at alle aktive medlemmer får/har en uddannelse kajak. Klubben ønsker at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3. Aktive medlemmer.

Stk. 1 Som aktivt medlem af klubben kan optages enhver der er fyldt 8 år og som kan tilslutte sig klubbens formål, dog kan medlemmers børn optages uden aldersbegrænsning, men kan kun deltage i aktiviteter på vandet ifølge med frigivne forældre eller værge og under disses ansvar. Alle medlemmer forpligter sig ved indmeldelsen til at overholde klubbens vedtægter og øvrige bestemmelser. Medlemmer forpligter sig til at overholde klubbens og Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser.

Stk. 2 Frigivelse (roning uden ledsagelse) kan som hovedregel først finde sted i det år man fylder 12 år, og i øvrigt når man overfor bestyrelsen har godtgjort, at man kan opfylde de krav der stilles i DKF’s love og sikkerhedsbestemmelser såvel som i klubbens egne sikkerhedsbestemmelser. Medlemmer under 18 år skal have skriftligt samtykke fra forældre eller værge.

Stk. 3 Nye medlemmer udfylder og underskriver indmeldelsesformular. Medlemmerne, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser overfor tredjemand.

Stk.4 Er der ikke plads på instruktionsholdene oprettes venteliste.

Stk. 5 Medlemmerne inddeles i følgende kategorier:

 • Senior: over 19 år
 • Junior: 17-18 år
 • Ungdom: 15-16 år
 • Yngste: 13-14 år
 • Børn 8-12 år
 • Æresmedlemmer (betaler ikke kontingent)
 • Passive/støttemedlemmer

Medlemmer skifter kategori i det kalenderår hvor medlemmet fylder år i ny kategori.

Stk. 6 Aktive medlemmer kan disponere over en af bestyrelsen anvist bådplads til en privat båd, for så vidt der er plads, idet klubejede både har fortrinsret til bådpladser. Er efterspørgslen efter private bådpladser større end antallet af disponible pladser, tildeles de efter flest roede kilometer indenfor de sidste 12 måneder. Medlemmer, der disponerer over private bådpladser, skal fortrinsvis anvende privat båd ved roning fra klubben.

Stk. 7 Medlemmet forpligter sig til at holde klubben løbende orienteret om ændringer vedrørende navn, adresse, telefon og email samt sygdomme, der kan have betydning for egen og andres sikkerhed ved roning.

 

§ 4. Passive medlemmer

Stk. 1 Som passivmedlemmer kan optages personer eller firmaer, der interesserer sig for klubben. Disse kan deltage i møder, men har ingen stemmeret, og de kan ikke deltage i roningen. De kan heller ikke deltage i vintersportsaktiviteter, dog kan bestyrelsen bestemme, at konkrete vintersportsaktiviteter kan være tilladt for passive i kortere eller længere perioder.

§ 5. Kontingent

Stk. 1 Det årlige medlemskontingent forfalder til betaling således: Alle medlemmer: 1.april. Instruktionsgebyr og dets forfaldstid fastsættes af generalforsamlingen.

Stk.2 Der udsendes opkrævninger til medlemmer medio marts med forfaldsdato 1. april. På indbetalingskortet er påført betalingsfrist. Efter betalingsfristens udløb fremsender kassereren en rykkerskrivelse med en ny betalingsfrist. Overholdes denne betalingsfrist ikke, betragtes medlemmet som udmeldt fra betalingsfristens dato.

Stk. 3 Hvis en person, der er udmeldt af klubben, inden 1 år fra udmeldelsesdatoen ønsker optagelse i klubben igen, skal vedkommende betale kontingent for den mellemliggende periode

Stk. 4 Kontingentets størrelse fastsættes på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med virkning fra førstkommende forfaldsdato.

§ 6. Udmeldelse

 

Stk. 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren. Ved udmeldelse tilbagebetales ikke overskydende kontingent.

Stk. 2. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer p.g.a. aktiviteter der skønnes at modarbejde klubbens formål og interesser, herunder brug af stoffer, der er opført på DIF’s dopingliste.

Stk. 3 Et ekskluderet medlem har ret til at få sin eksklusion prøvet ved førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan dog optages ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

 

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1. Den ordinære generalforsamling afholdes i september og finder sted efter skriftlig indkaldelse pr email til alle medlemmer, medmindre de skriftligt til bestyrelsen anmoder om at modtage indkaldelsen med almindelig post. Det er medlemmernes ansvar at meddele klubben den rette email adresse henholdsvis postadresse. Indkaldelsen opslås tillige i bådhuset.

Indkaldelsen skal udsendes senest 2 og højst 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2. Dagsorden er:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Eventuelle beretninger fra udvalg.
 • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse og derefter budgettet for det kommende år til orientering.
 • Rettidigt indkomne forslag jf. stk. 5
 • Fastsættelse af kontingent og gebyrer.
 • Valg til bestyrelsen (se § 9, stk. 1 og stk. 2) og klubbens andre tillidsposter.
 • Eventuelt.

Stk. 3. Stemmeberettiget med 1 stemme er ethvert aktivt og frigivet medlem over 16 år.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset hvor mange medlemmer der er tilstede. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Til vedtagelse af andre forslag kræves kun almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige er formandens stemme afgørende. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning eller, hvis 1 eller flere medlemmer ønsker det, skriftligt.

Stk. 5. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til formanden, og skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved generalforsamlingen føres referat over valg og beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingen, hvorefter det offentliggøres.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel når bestyrelsen finder anledning dertil, eller ved skriftlig begæring fra mindst 1/3 af de aktive medlemmer. Afstemningsproceduren er som ved ordinær generalforsamling.

§ 9. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig på 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med følgende sammensætning: Formand (valgt af generalforsamlingen), kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Omkonstituering kan finde sted efter behov, når der er flertal for det i bestyrelsen. I perioder hvor formandsposten er vacant indtræder kassereren som konstitueret formand (bestyrelse på tre personer) eller næstformanden ( bestyrelse på fem personer) . Hvis formanden fratræder inden næste ordinære generalforsamling sættes formandsposten på valg ved den følgende ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan supplere sig selv for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 Stk. 2. Valgperioden er 2 år. Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges hvert 2. år, og 1 bestyrelsesmedlem vælges året efter. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Er der interesse derfor kan bestyrelsen udvides med to medlemmer til fem medlemmer: Formand og 1 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert 2. år, og 3 bestyrelsesmedlemmer vælges året efter. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1-2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen. Består bestyrelsen af fem medlemmer, da konstitueres en næstformand.

Stk. 3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig (ved tre medlemmer), når mindst 2 medlemmer (ved fem medlemmer i bestyrelsen så tre medlemmer) efter almindeligt indvarsel er mødt, deriblandt formanden. Beslutning træffes med almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende for afstemningens udfald.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og klubben tegnes af formand eller kasserer. Ved dispositioner ud over varetagelse af den daglige drift kræves underskrift af formand og et bestyrelsesmedlem i forening. Der skal føres protokol over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Stk. 5 Formand, næstformand og kasserer skal være over 18 år.

 

§ 10. Regnskabet

Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen kan forlange at blive løbende orienteret om regnskabet, herunder budgettet for året. Revisoren er ansvarlig for dets rigtighed.

Stk. 3 Bestyrelsen forvalter pengemidlerne under ansvar over for generalforsamlingen.

Stk. 4 Regnskabet, forsynet med revisorernes påtegning, forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

§ 11. Revisorer

Stk. 1 Revisoren er et på den ordinære generalforsamling valgt medlem, der vælges for 2 år ad gangen. Endvidere vælges hvert år 1 revisorsuppleant.

Stk. 2 Bestyrelsen skal senest 3 uger før den ordinære generalforsamling afgive resultatopgørelse og status pr. 31. december til revisor. Revisoren skal senest 14 dage efter have gennemgået det samlede regnskab og påset, at beholdningerne er til stede. Revisor forsyner resultatopgørelsen og status med påtegning.

Revisor (og bestyrelsen) skal – udover at påtegne regnskabet med “at det er gennemgået og påset at beholdningen er til stede…” – også attestere, at gældende love og retningslinier er overholdt.

Revisionsformen er regnskabsmæssig revision.

Stk. 3 Bestyrelsen fremlægger resultatopgørelse og status til godkendelse samt budgetforslag for den kommende regnskabsperiode til orientering på den ordinære generalforsamling. Driftsregnskab og status skal være underskrevet af bestyrelsens medlemmer. Revideret regnskab samt bestyrelsens budgetforslag skal være fremlagt i klubben senest 1 uge før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsens medlemmer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 12. Bestemmelser og reglementer

Stk. 1. Bestemmelser og reglementer, der fastsættes af bestyrelsen, opslås i klubhuset.

§ 13. Opløsning af klubben

Stk. 1 Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun finde sted på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede. Til vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2 Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer tilstede indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Bestemmelsen kan da tages med den nævnte majoritet uanset de fremmødtes antal.

Stk. 3 Ved opløsning af klubben skal evt. formue anbringes i en kajakklub eller lign. i Aarhus Kommune, hvis formål bl.a. tilgodeser børn og unge ved at give mulighed for kano- eller kajakroning.

 

Senest revideret på generalforsamlingen 18.5.21